Znak sprawy: IZ 271/8/2017                                                                                   Pruchnik 05-09-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

 

Treść pytania: Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących w/w postępowania: Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ST-02 Roboty betonowe i żelbetowe.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie internetowej STWIOR ST-02 Roboty betonowe i żelbetowe (w załączeniu)

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie i odpowiedź 5 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:05.09.2017 15:34
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:05.09.2017 15:34