Ogłoszenie nr 585523-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.

Gmina Pruchnik: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” - nr RPPK.04.03.01-18-0029/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJE SIE DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:08.09.2017 13:48
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:08.09.2017 13:48