Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 235/XXXII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie :
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, póz. 1222 z póz. zm.) Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA :

§ 1.

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik w wysokości 583 zł. (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy złotych).

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr 180/XXIII/05 Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2006 roku. 1 stycznia 2006 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2006 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż