IZ 271/9/2017                                                                                                              Pruchnik, 12-09-2017 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowic.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

 

PYTANIE 1: W związku z różnorodnymi rozwiązaniami rur kanalizacyjnych z PVC jakie dostępne są na rynku proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych projektowanych rur PVC.

 

ODPOWIEDŹ:

Sieć kanalizacyjna - Rury PVC SN12

Należy zastosować rury PVC-U lite SN 12 o jednorodnej homogenicznej ściance z wydłużonym kielichem formowanym na gorąco wokół konturów uszczelki olejoodpornej zgodnie z normą PN-EN 681-2 WH z pierścieniem wzmacniającym z PP z włóknem szklanym, która stanowi integralną część kielicha, tworząc nierozerwalne połączenie, zapewniając długotrwałą eksploatację sieci. Rury powinny posiadać cechowanie na wewnętrznej powierzchni określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. Rury muszą być dopuszczone do stosowania w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C wg PN-EN 1411. Kształtki powinny być wykonane w szeregu SDR 34 i posiadać sztywność obwodową >= 12 kN/m2. Rury i kształtki w celu zachowania jednorodności systemu powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać szczelność złącza na ciśnienie 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277. Podstawą dopuszczenia do zastosowania rur i kształtek systemu PVC SN12 jest Krajowa Ocena Techniczna ITB. Ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tyś. cykli powinna wynosić 0,064 mm, a po 200 tyś. cykli 0,131 mm, powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezależny Instytut.

 

Przyłącza kanalizacyjne - Rury PVC SN8

Należy zastosować rury PVC-U lite, o jednorodnej ściance produkowane zgodnie z normą 1401-1 i posiadające sztywność nominalną SN8 kN/m2. Rury w standardzie powinny posiadać wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiału TPE-V klasy 60 z pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym. Ponadto uszczelki są olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH. Ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tyś. cykli powinna wynosić 0,064 mm, a po 200 tyś. cykli 0,131 mm, powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezależny Instytut. Każda rura powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV.

 

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie i odpowiedź Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowic
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:12.09.2017 14:45
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:12.09.2017 15:01