UCHWAŁA Nr XXXI/229/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Przyjmuje się Program Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/211/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Program Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.09.2017 12:44
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.09.2017 12:44