Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXXI/230/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24.08.2017 dokonuje się zmiany zapisu w §1 polegające na:

 • zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę 200,00 zł, w tym:
  • pomoc finansowa w ramach małej odnowy wsi z budżetu województwa podkarpackiego 200,00 zł

W zał. Umowa o dofinansowanie Nr 62/OW - IX.072.8.73.2017/2017

2. Zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę 200,00 zł, w tym:

 • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 113 385,65 zł, w tym:

 • dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 63385,65zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2016 roku
 • wpływy z opłaty za odpady komunalne w kwocie 40 000,00 zł
 • odsetki od środków na rachunku bankowym 10 000,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F.VI.3111.1124.2017

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 113 385,65 zł, w tym:

 • zakup pompy wody czystej 7 800,00 zł
 • zakup pompy do przydomowej przepompowni ścieków 2 830,00 zł
 • zakup motoreduktora z silnikiem do oczyszczalni ścieków 6 470,00 zł
 • wynagrodzenie pracowników SP Nr 1 w Pruchniku 56 285,65 zł
 • koszty związane z obsługą gospodarki odpadami na Gminie Pruchnik 40 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2017 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż