IZ 271/24/2017                                                                                          Pruchnik 28-09-2017

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej
w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”.

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

AB CONSULTING Spółka Cywilna, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-10-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%
  2. P2 – zdolność techniczna – doświadczenie inspektora nadzoru – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

AB CONSULTING Spółka Cywilna,
38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47

58 995,39

             58 995,39

1) P1= ----------------- *60= 60

             58 995,39

              2

2) P2= ----- *40= 40

             2

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1.  1)  P1 - kryterium cena 60%
  2. P2 – zdolność techniczna – doświadczenie inspektora nadzoru – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

„GRUPA INWESTOR” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów

89 949,90

             58 995,39

1) P1= ----------------- *60= 39,35

             89 949,90

             2

2) P2= ----- *40= 40

             2

79,35

2

Wiesław Janowicz „SANpro”

ul. Stefana Czarnieckiego 37, 37-700 Przemyśl

195 570,00

             58 995,39

1) P1= ----------------- *60= 18,10

             195 570,00

              1

2) P2= ----- *40= 20

             2

38,10

4

INIKO Sp. z o.o.

ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów

115 620,00

             58 995,39

1) P1= ----------------- *60= 30,62

             115 620,00

              2

2) P2= ----- *40= 40

             2

70,62

5

Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu
Spółka z o.o.
ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl

84 255,00

             58 995,39

1) P1= ----------------- *60= 42,01

             84 255,00

              2

2) P2= ----- *40= 40

             2

82,01

           

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy a i nie odrzucono żadnej oferty

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:28.09.2017 09:54
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:28.09.2017 09:54