Znak sprawy: IZ 271/9/2017                                           Pruchnik 02-10-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

SIWZ:

Rozdział XIV Opis sposobu przygotowania oferty

W ust.3 pkt 8

Było

oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem.

OFERTA NA:

Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice”

Nr referencyjny: IZ 271/9/2017

NIE OTWIERAĆ PRZED 05-10-2017 r. GODZ. 10:00

Otrzymuje brzmienie

oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem.

OFERTA NA:

Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice”

Nr referencyjny: IZ 271/9/2017

NIE OTWIERAĆ PRZED 18-10-2017 r. GODZ. 10:00

 

Rozdział XVI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Było

  1. Termin składania ofert upływa w dniu: 05-10-2017 r. o godz. 10:00

  2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ| należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek1, 37-560 Pruchnik, pok.21 SEKRETARIAT.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05-10-2017r.. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek1, 37-560 Pruchnik, pok.15 SALA NARAD.

Otrzymuje brzmienie

  1. Termin składania ofert upływa w dniu: 18-10-2017 r. o godz. 10:00

  2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ| należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek1, 37-560 Pruchnik, pok.21 SEKRETARIAT.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18-10-2017r.. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek1, 37-560 Pruchnik, pok.15 SALA NARAD.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:02.10.2017 17:11
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:02.10.2017 17:11