wersja do wydruku Marcin Grąz 12.10.2017 07:53

Burmistrz Pruchnika OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę 2 stanowisk na targowisku „Mój Rynek” w Pruchniku

Burmistrz Pruchnika
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę 2 stanowisk  na targowisku „Mój Rynek”
w Pruchniku.

 

Stanowiska handlowe będące przedmiotem przetargu wyszczególnione jest w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Pruchniku
ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok. nr 15

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 27 pażdziernika 2017r z dopiskiem wadium w wysokości (z podaniem numeru stanowiska):
 • na stanowisko nr VII  - 50 zł,
 • na stanowisko nr VIII - 50 zł
Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.
 

Czas i miejsce przetargu:
 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Pruchniku
ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok. nr 15

 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 10 zł.
 
Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu obowiązany jest okazać komisji przetargowej
 • dowód wpłaty wadium,
 • dowód tożsamości,
 • w odniesieniu do podmiotów gospodarczych- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wpłacone wadium zostanie:

 • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,
 • jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • zwrócone po przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu – zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe,
 • wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg nie stawi się do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

Przebieg przetargu:

 • Przetarg odbywa się poprzez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz głośne podanie oferowanej ceny, będącej powiększeniem ceny wywoławczej o kolejne postąpienie.
 • Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosił najwyższą stawkę czynszu.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli do przetargu nie zgłosi się żaden uczestnik lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 • Burmistrz Pruchnika może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym fakcie w takiej samej formie jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.

Uwagi:

 • czynsz płatny będzie w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca,
 • umowa dzierżawy zawarta będzie na okres do 3 lat,
 • dwumiesięczny okres wypowiedzenia umowy dzierżawy,
 • dzierżawca ponosił będzie wszelkie koszty utrzymania stanowiska, w tym m.in. opłaty za media, opłaty lokalne, ubezpieczenie.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie od dnia 01.11.2017.
Wykaz stanowisk handlowych wraz z ceną wywoławczą, wysokością wadium oraz planem rozmieszczenia stanowisk handlowych - do pobrania w załączniku nr 1.

Dodatkowe informacje o stanowiskach handlowych będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pok. nr 19 telefon 16 623 61 23 w godzinach pracy urzędu.

 

Pruchnik, dnia 09.10.2017

Burmistrz Pruchnika
                                        mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Pruchnika OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę 2 stanowisk na targowisku „Mój Rynek” w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Marcin Grąz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2017 07:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż