Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”

Ogłoszenie nr 500042528-N-2017 z dnia 12-10-2017 r.
Gmina Pruchnik: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu
gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” - nr
RPPK.04.03.01-18-0029/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2017 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż