Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 18 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 58/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 18.10.2017

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1875) oraz w związku z Uchwałą Nr 282/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedmiot i zakres konsultacji

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”, zwanego dalej „Programem”.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2.
Organizacja konsultacji

 1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Pruchnik.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 18 października 2017 r.
 3. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 27 października 2017 r.
 4. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w następujący sposób:
  a) poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminapruchnik.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego wskazanego formularza konsultacyjnego, podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentacji);
  b) osobiście – poprzez złożenie formularzy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
 5. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna tut. Urzędu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach, wymienione w § 2 ust. 1 i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Pruchnika wraz z propozycją ustosunkowania się do przedłożonych stanowisk.
 6. Burmistrz Pruchnika po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie Programu.
 7. Informacja o wynikach konsultacji wraz z zestawieniem uwag oraz uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3.
 Postanowienia końcowe

 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszym Zarządzeniu.
 2. Nieprzedłożenie przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 stanowisk w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 i 3 niniejszego Zarządzenia, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 18 października 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2017 20:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż