IZ 271/8/2017                                                                                    Pruchnik, 20.10.2017 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”

zostało rozstrzygnięte

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Instalbud Sp. z o.o., ul. Boya – Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 31-10-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

(brutto)

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 kryterium cena 60%

P2 okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia -40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Instalbud Sp. z o.o.,
ul. Boya – Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów

12 827 750,98

       12 827 750,98

P1=  ----------------- *60= 60

       12 827 750,98

P2 = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 kryterium cena 60%

P2 okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia -40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

Inżynieria Rzeszów S.A.,
ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów

12 884 250,00

       12 827 750,98

P1= -----------------  *60= 59,74

       12 884 250,00

P2 = 40 pkt

99,74

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:20.10.2017 12:19
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:20.10.2017 12:19