IZ 271/9/2017                                                                                                                                                      Pruchnik 24-11-2017

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Konsorcjum Firm: Lider Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów Partner: Zakład Budowlano – Instalacyjny, Grzegorz Falger,37-122 Albigowa 344. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 05-12-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Konsorcjum Firm:
Lider Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o.,
ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów

Partner:

Zakład Budowlano – Instalacyjny, Grzegorz Falger,
37-122 Albigowa 344

 

7 445 190,00

             7 445 190,00

1) P1= -------------------- *60= 60

             7 445 190,00

       

2) P2= 5 lat = 40

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

GEO Sp. z o.o.,
ul. Złota Góra 19 a, 37-550 Radymno

12 856 675,61

            7 445 190,00

1) P1= -------------------- *60= 34,75

             12 856 675,61

           

2) P2= 5 lat = 40        

 

74,75

3

Instalbud Sp. z o.o.,

ul. Boya – Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów

Oferta odrzucona

4

Inżynieria Rzeszów S.A.,

ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów

10 306 170,00

             7 445 190,00

1) P1= ----------------------- *60= 43,34

             10 306 170,00

           

2) P2= 5 lat = 40          

 

83,34

5

Sanitex  Sp. z o.o.

37-204 Tryńcza 120

8 718 575,81 zł

             7 445 190,00

1) P1= -------------------- *60= 51,24

             8 718 575,81

           

2) P2= 5 lat = 40           

 

91,24

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono jedną ofertę.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” - nr RPPK.04.03.01-18-0029/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:24.11.2017 13:10
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:24.11.2017 13:10