IZ 271/26/2017                                                                         Pruchnik 07-12-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice”.

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

EUROINWEST - Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 13-12-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – zdolność techniczna – doświadczenie inspektora nadzoru – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

EUROINWEST - Renata Musiałek

38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47

35 687,05

             35 687,05

P1= ----------------- *60= 60

             35 687,05

 

              2

 P2= ----------- *40= 40

             2

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – zdolność techniczna – doświadczenie inspektora nadzoru – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

-

-

-

-

-

 

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy a i nie odrzucono żadnej oferty

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:07.12.2017 14:08
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:07.12.2017 14:08