IZ 271/8/2017                                                                                                     Pruchnik 11-12-2017

 

 

INFORMACJA

o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że po  wykonaniu wyroku KIO z dnia 10-11-2017 r., sygn. akt KIO 2278/17, dokonała ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.:

Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

Oferta nr 2 firmy Inżynieria Rzeszów S.A., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 22-12-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

Inżynieria Rzeszów S.A.,
ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów

12 884 250,00

             12 884 250,00

1) P1= -------------------- *60= 60

             12 884 250,00

         

2) P2= 5 lat = 40       

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Instalbud Sp. z o.o.,

ul. Boya – Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów

-

Oferta odrzucona

-

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i odrzucono ofertę nr 1.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” - nr RPPK.04.03.01-18-0029/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:11.12.2017 13:09
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:11.12.2017 13:09