Plan działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku na rok 2018

Plan działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku na rok 2018

L.P.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Nazwa miernika

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy

1.

Zapewnienie obsługi klientów OPS w sposób ciągły, kompetentny i uprzejmy

Liczba szkoleń pracowników OPS

20

Doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników OPS

2.

Racjonalne i skuteczne wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia z pomocy społecznej bez względu na źródło finansowania Gmina/Wojewoda

760

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej oraz innych form pomocy, w tym świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych. Wsparcie osób poprzez pracę Asystenta rodziny.

Liczba gospodarstw domowych, którym udzielono wsparcia w formie dodatku mieszkaniowego

2

Liczba osób objętych pomocą finansową w formie zasiłków rodzinnych

680

Liczba osób objętych pomocą finansową w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

48

Liczba osób objętych pomocą finansową w formie świadczeń wychowawczych

900

Liczba rodzin objętych opieką Asystenta

15

3.

Rozwijanie usług umożliwiających funkcjonowanie w środowisku lokalnym osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy osób drugich

Liczba osób przebywających w DPS

12

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych

4

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

4

4.

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepracujących i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Liczba osób zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej

13

Realizacja programu aktywnej integracji i zatrudnienia socjalnego

5.

Poprawa jakości usług społecznych

Liczba osób objętych pracą socjalną

250

Podejmowanie działań wspierających rodziny w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych poprzez wykorzystanie pracy socjalnej w środowisku. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej ZI

Liczba osób, którym udzielono wsparcia w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego

4

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2017 23:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż