Zmiana uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

UCHWAŁA Nr XXXIII/240/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 210 ust. 1 w związku z art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/191/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku – ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku (o strukturze organizacyjnej klas I-IV) – ul. Świętego Floriana 17, 37-560 Pruchnik,
 3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce – Kramarzówka 98, 37-560 Pruchnik,
 4. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce – Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik,
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej (o strukturze organizacyjnej klas I-IV) - Świebodna 19, 37-560 Pruchnik,
 6. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim – Rozbórz Długi 104, 37-560 Pruchnik.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik, mających siedzibę na obszarze Gminy Pruchnik na  okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku obejmuje - ulice miasta Pruchnik: ul. Armii Krajowej, ul. Bieszczadzka, ul. Boczna, ul. Cicha, ul. Długa, ul. Grunwaldzka, ul. Jana Pawła II, ul. Jarosławska, ul. Jasna, ul. Kańczudzka, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Księdza Bronisława Markiewicza do nr 203, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Orłowicza, ul. Parkowa, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Przemyska, ul. Rynek, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Wałowa, ul. Warzywna, ul. Wiejska, ul. Zielona, ul. Lipowa, ul. Zamkowa, ul. Basztowa, ul. Węgierska, ul. Spokojna, ul. Spacerowa, ul. Korzenie, ul. Zacisze, ul. Podkarpacka, miejscowość Hawłowice oraz dodatkowo dla klas V-VIII: ulice miasta Pruchnik - ul. Ks. Bronisława Markiewicza od nr 204, ul. Świętego Floriana, ul. Objazdowa, ul. Widokowa, ul. Akacjowa, ul. Miodowa i miejscowość Świebodna;
 2. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku (o strukturze organizacyjnej klas I-IV) obejmuje – ulice miasta Pruchnik: ul. Ks. Bronisława Markiewicza od nr 204, ul. Świętego Floriana, ul. Objazdowa, ul. Widokowa, ul. Akacjowa, ul. Miodowa;
 3. Obwód Szkoły Podstawowej w Kramarzówce obejmuje: miejscowość Kramarzówka;
 4. Obwód Szkoły Podstawowej w Jodłówce obejmuje: miejscowość Jodłówka;
 5. Obwód Szkoły Podstawowej w Świebodnej (o strukturze organizacyjnej klas I-IV) obejmuje: miejscowość Świebodna;
 6. Obwód Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim obejmuje miejscowości: Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Rada Gminy ma możliwość nowelizacji podjętej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W związku z podjęciem w dniu 27 marca 2017 r. ostatecznych uchwał w sprawie przekształceń SP Nr 2 w Pruchniku i SP w Świebodnej (obniżenia stopnia organizacji do kl. I-IV), likwidacji Szkół filialnych w Hawłowicach i Rzeplinie podjęciem przez Radę uchwały w dniu 26.06.2017 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w mieście Pruchnik – ul. Podkarpackiej, zachodzi konieczność dostosowania sieci szkół do przeprowadzonych zmian, w trybie określonym w art. 212 z zastosowaniem przepisów odpowiednio art. 206 -210 w/w ustawy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 206 ust. 1 w/w ustawy Rada Miejska w Pruchniku w dniu 24 sierpnia 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXXI/224/2017 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Powyższa uchwała dnia 13 września 2017 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Realizując postanowienia art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1881) w/w uchwała została przesłana do Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pruchniku i uzyskała pozytywną opinię.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2017 23:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż