Uchwalenie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik na lata 2017 - 2023.

UCHWAŁA Nr XXXIII/247/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik na lata 2017 - 2023.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 21 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 roku poz. 1610 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik na lata 2017 - 2023.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2017 19:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż