Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej MKW

UCHWAŁA Nr 1/2017

Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku

z dnia 28-12-2017 roku

 

w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku zarządzonych na 18-02-2018 r.

 

Na podstawie paragrafu 2 ust. 1 pkt  2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
22 września 2014r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – Miejska Komisja Wyborcza w Pruchniku powołała na pełnomocnika ds. obsługi informatycznej MKW
Pana Arkadiusza Wróbla zam. w Pruchniku.

§1

Zadania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej określa załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Uchwałę doręcza się Komisarzowi Wyborczemu w Przemyślu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Halina Halejcio                     Przewodniczący

Justyna Zofia Kiper                Zastępca Przewodniczącego

Jadwiga Agata Halejcio        Członek

Marcin Tomasz Kuś               Członek

Krystyna Janina Lichołat       Członek

Maria Urszula Pieniążek       Członek

Justyna Katarzyna Szkoła      Członek

Załącznik nr 1

do uchwały 1/2017

z dnia 28-12-2017

Zadania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów miejskiej komisji wyborczej
w Pruchniku

Do zadań pełnomocnika należy m. in.:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;
 2. szkolenie operatorów TKW w zakresie obsługi kalkulatora wyborczego (o ile zostali powołani);
 3. potwierdzenie odbioru loginu i hasła pełnomocnika miejskiej komisji wyborczej;
 4. przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;
 5. zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;
 6. powołanie, w miarę potrzeby, operatorów wprowadzania danych;
 7. wprowadzanie i aktualizacja danych o obwodzie głosowania i o okręgu wyborczym;
 8. rejestracja w systemie informatycznym składu OKW;
 9. rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;
 10. sporządzenie projektów obwieszczeń oraz kart do głosowania;
 11. przekazanie loginu i hasła dla przewodniczącego OKW (w sytuacji wyjątkowej – dla  zastępcy przewodniczącego OKW) oraz operatora obsługi informatycznej OKW;
 12. potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących obwody i kandydatów itp.;
 13. ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym miejskiej komisji wyborczej harmonogramu pracy;
 14. dwukrotne wprowadzenie z protokołu OKW danych o wynikach głosowania w wyborach do rady gminy
  (w przypadku OKW nie korzystających z techniki informatycznej lub nadzór nad wprowadzeniem ich przez operatorów TKW;
 15. weryfikacja wprowadzonych do systemu danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady gminy z danymi z protokołów głosowania, przekazanych przez przewodniczącego OKW;
 16. w przypadku wystąpienia błędów — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;
 17. w przypadku wystąpienia ostrzeżeń, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;
 18. sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności danych o liczbie uprawnionych, o siedzibie komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania, w protokołach wyników głosowania;
 19. przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz projektu protokołu z wyborów do rady;
 20. przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją przewodniczącego komisji  danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołów wyników głosowania oraz z protokole wyborów do rady gminy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej MKW
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2017 16:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż