Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy na rok 2018 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego harmonogramu pracy w 2018 r. dla 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:

 

Punkt nr 1:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław poniedziałek – piątek: 1300 - 1700

Punkt nr 2:

Urząd Miasta w Radymnie
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
środa, czwartek: 800 - 1200

Urząd Gminy w Jarosławiu
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
poniedziałek: 800 - 1200

Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica,
wtorek, piątek : 800 - 1200

Punkt nr 3:

Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a
środa, piątek: 800 - 1200

Urząd Gminy w Laszkach
37-543 Laszki 36
poniedziałek, czwartek: 800 - 1200

Urząd Gminy w Radymnie
ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
wtorek: 800 - 1200

Punkt nr 4:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
poniedziałek – piątek: 800 - 1200

Punkt nr 5:

Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 800 - 1200
środa: 1100 - 1500

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt nr

Gmina

Punkt

Dni i godziny pracy Punktu

Podmiot udzielający
pomocy prawnej

1.

Jarosław

Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

1300 - 1700

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław

2.

Radymno

Urząd Miasta
w Radymnie
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

środa, czwartek:

800 - 1200

Stowarzyszenie
SURSUM CORDA
ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz

Jarosław

Urząd Gminy w Jarosławiu
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław

poniedziałek

800 - 1200

Wiązownica

Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica

wtorek, piątek:

800 - 1200

3.

 

Chłopice

Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a

środa, piątek:

 800 - 1200

Podkarpacka Fundacja Pomocy i Rozwoju, Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław

 

Laszki

Urząd Gminy
w Laszkach
37-543 Laszki 36

poniedziałek, czwartek:

 800 - 1200

Radymno

Urząd Gminy w Radymnie ul. Lwowska 38 37-550 Radymno

wtorek:

800 - 1200

4.

Jarosław

Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

 800 - 1200

radca prawy

5.

Pruchnik

Urząd Miejski
w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
800 - 1200
środa: 1100 - 1500

adwokat

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna Pomoc Prawna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2018 17:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż