IZ 271/8/2017                                                                  Pruchnik 23-11-2017 r.

 

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 20-10-2017 r. oraz prowadzeniu czynności powtórzenia badania i oceny ofert w postępowaniu przetargowym pn.:

 

Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

 

w oparciu o wyrok Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 2278/17 z dnia 10-11-2017 r. (w załączeniu)

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” - nr RPPK.04.03.01-18-0029/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:23.11.2017 12:49
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:23.11.2017 12:49