UCHWAŁA Nr XXXV/263/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 tej ustawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości równej 90% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do dotacji udzielanych od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyrażenie zgody na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 tej ustawy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.12.2017 06:32
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.02.2018 20:25