"UCHYLONA" Ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchylona Uchwałą Nr XXXIV/253/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/253/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Na podstawie art. 96 ust.1,2 i 4, art. 97 ust.1 i 5 w związku z art. 17 ust.1 pkt.3, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 2017 r. poz. 1769), art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r . poz. 1875),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

§ 2.

Określenia użyte w niniejszej Uchwale oznaczają:

  1. Decyzja – decyzja administracyjna podejmowana na podstawie i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
  2. Osoba bezdomna - osoba bezdomna w rozumieniu art.6 pkt.8 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769).
  3. Kryterium dochodowe – odpowiednio: kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust.1, pkt1 i pkt.1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769),
  4. Pełny koszty pobytu – wysokość pełnego dziennego kosztu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

§ 3.

Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

§ 4.

Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych udzielana jest odpłatnie, w wysokości określonej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 5.

W przypadku, gdy pomoc w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych udzielana jest osobie bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest inna Gmina niż Gmina Pruchnik, gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej, jest zobowiązana do zwrotu kosztów za pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych, do wysokości pełnego kosztu pobytu, z zastrzeżeniem § 4.

§ 6.

  1. Wysokość odpłatności w Schronisku dla osób bezdomnych ustala się za każdy dzień pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.
  2. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy, przy przyjęciu następującego wyliczenia: ilość dni pobytu pomnożona przez kwotę pełnego kosztu pobytu.

§ 7.

Przyznanie pomocy w formie udzielania schronienia - tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób płatności , ustalone są indywidualnie
w decyzji wydawanej na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

§ 8.

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych , na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za boby w schronisku dla osób bezdomnych.
  2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  3. Przypadki, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności okoliczności związanych z ponoszeniem przez osobę bezdomną wysokich kosztów leczenia, wystąpienia zdarzenia losowego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UCHYLONA" Ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2017 06:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż