Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

UCHWAŁA Nr XXXIV/252/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2.

  1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 6,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2017 06:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż