UCHWAŁA Nr XXXV/256/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 r. poz.1875) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2017 poz.2077),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę pomostową z WFOS i GW w Rzeszowie w wysokości 4 573 160,00 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych) na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik”.
  2. Zaciągnięcie pożyczki nastąpi w 2018 roku w kwocie 4 573 160,00 zł.

§ 2.

Spłata pożyczki nastąpi w 2019 roku.

§ 3.

Pożyczka spłacona będzie z otrzymanych środków unijnych na powyższe zadanie.

§ 4.

Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem In blanco wraz deklaracją wekslową.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podjęcia czynności formalnych, mających na celu wykonanie postanowień Rady Miejskiej w Pruchniku o zaciągnięciu pożyczki przez Gminę Pruchnik.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/200/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 marca 2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.12.2017 06:05
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.12.2017 06:05