UCHWAŁA Nr XXXV/257/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017, poz.1875) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2017 poz.2077),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 5 312 000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych) na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik”.
  2. Zaciągnięcie pożyczki nastąpi w 2018 roku w kwocie 5 312 000,00 zł.

§ 2.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019 - 2028 ze środków własnych gminy, w 2019 nastąpi spłata pierwszych rat pożyczki zaciągniętej w 2018 r.

§ 3.

Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem In blanco wraz deklaracją wekslową.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/199/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 marca 2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podjęcia czynności formalnych, mających na celu wykonanie postanowień Rady Miejskiej w Pruchniku o zaciągnięciu pożyczki przez Gminę Pruchnik.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.12.2017 06:10
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.12.2017 06:10