UCHWAŁA Nr XXXV/261/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875/, art 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ jednolity tekst ustawy z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne użyczenie na okres do 2025 roku na rzecz Lokalnej Grupy Działania ,,Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ” - Pawłosiów 88 gruntu o powierzchni:

  • 0,02 ha, stanowiącego część działki numer 2015/1 w Jodłówce,
  • 0,02 ha, stanowiącego część działki numer 2013/1 w Jodłówce

w celu wybudowania ogólnodostępnej, bezpłatnej siłowni zewnętrznej.

W/w działki stanowiące własność Gminy Pruchnik, wykazane są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.12.2017 06:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.12.2017 06:30