Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIV/250/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 185 326,91zł, w tym:

 • subwencja oświatowa 50 000,00zł
 • opłaty za wodę i ścieki 58 300,00zł
 • odpłatności za pobyt domu Senior + 4 800,00zł
 • wpływy z odsetek 900,00zł
 • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Kramarzówce 63 395,91zł
 • wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 624,00zł
 • wpływy za wyżywienie 1 307,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 64 095,91zł,w tym:

 • środki na dofinansowanie własnych inwestycji 700,00zł,
 • dotacje celowe w ramach programu RPO na budowę sali gimnastycznej w Kramarzówce 63 395,91zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
W zał. Pismo MR i F ST5.4750.32.2017.49g

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 262 067,32zł, w tym:

 • funkcjonowanie placówek oświatowych 101 534,00zł
 • odszkodowania za zniszczone nagrobki 23 800,00zł
 • funkcjonowanie OPS 28 000,00zł
 • funkcjonowanie domu Senior+ 4 800,00zł
 • utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 53 300,00zł
 • zakup energii na oświetlenie uliczne 12 000,00zł
 • budowa nowych punktów oświetleniowych 10 113,00zł
 • administracja rządowa 2 620,32zł
 • utrzymanie jednostek OSP 25 000,00zł
 • wspieranie rodziny 300,00zł
 • oczyszczanie miast 600,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 140 836,32zł, w tym:

 • funkcjonowanie UM 24 512,41zł
 • funkcjonowanie CIS(Centrum integracji społecznej) 10 300,00zł
 • dożywianie dzieci 28 516,00zł
 • zatrudnienie asystenta rodziny (ref. kosztów) 12 000,00zł
 • gospodarka nieruchomościami 25 000,00zł
 • obsługa długu publicznego 10 000,00zł
 • budowa kaplicy cmentarnej w Jodłówce 25 000,00zł
 • utrzymanie zieleni 800,00zł
 • utrzymanie dróg gminnych 4 707,91zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2017 06:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż