UCHWAŁA Nr XXXV/262/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pruchnik dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Niniejsza uchwała określa:

 1. tryb udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Pruchnik osoby prawne i fizyczne;
 2. tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania;
 3. termin przekazania informacji o liczbie dzieci;
 4. termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. uczniach – należy przez to rozumieć wychowanków jednostki wymienionej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:
 2. organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Pruchnik;
 3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inną niż Gmina Pruchnik osobę fizyczną lub prawną prowadzącą na terenie Gminy Pruchnik niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego;
 4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
 5. jednostce – należy przez to rozumieć dotowane przedszkole niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Pruchnik, działające na podstawie wpisu do ewidencji dokonanego przez Burmistrza Pruchnika;

§ 3.

 1. Organ prowadzący składa corocznie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosek o udzielenie dotacji. Wniosek zawiera następujące dane:
  1. dane o organie prowadzącym;
  2. dane o jednostce;
  3. numer i datę zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji;
  4. planowaną liczbę uczniów w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji;
  5. miesiąc od którego jednostka rozpocznie działalność (w przypadku jednostek nowo zakładanych).
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pruchnik określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Organ prowadzący obowiązany jest do zgłoszenia wszelkich zmian danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 4. Organ dotujący może wezwać wnioskodawcę do złożenia korekty wniosku.

§ 4.

 1. Wysokość dotacji w każdym miesiącu jest uzależniona od liczby uczniów ustalonej według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca.
 2. Do 5-tego dnia każdego miesiąca organ prowadzący składa informację o liczbie uczniów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W informacji, o której mowa w ust. 2, podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów, w tym niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów spoza terenu Gminy Pruchnik (wraz z informacją na temat gmin zamieszkania takich uczniów).
 4. Dotację udzieloną jednostce cofa się od dnia zaprzestania działalności, bądź z chwilą wykreślenia z ewidencji.
 5. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) liczbę uczniów, na których udzielona jest dotacja ustala się w dotowanych jednostkach wg. stanu wykazanego w informacji miesięcznej w czerwcu.
 6. Przypadająca na miesiąc część dotacji rocznej dla jednostki przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że części za styczeń i grudzień są przekazywana w terminie odpowiednio do 20 stycznia i do 15 grudnia roku budżetowego.

§ 5.

 1. Organ prowadzący jednostkę dotowaną sporządza i przekazuje organowi dotującemu półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji.
 2. Rozliczenie półroczne przekazywane jest w terminie 15 lipca danego roku a rozliczenie roczne w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji.
 3. W przypadku, gdy jednostka kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w ciągu 15 dni od dnia zakończenia działalności.
 4. Dokumenty księgowe z tytułu wydatkowania dotacji, należy opisywać w następujący sposób: ”sfinansowano z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pruchnik dla (podać nazwę jednostki) w wysokości ……zł. ( słownie złotych)”.
 5. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 6. Rozliczenie wykorzystania dotacji zawiera następujące dane:
  1. dane jednostki,
  2. dane organu prowadzącego,
  3. kwota dotacji otrzymanej w okresie od …. do….,
  4. zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność jednostki finansowanej z dotacji w okresie objętym rozliczeniem,
  5. kwota dotacji niewykorzystanej,
  6. oświadczenie osoby/organu prowadzącego.
 7. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji na wydatki jednostki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

 1. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jednostki przez pracowników urzędu jest imienne upoważnienie wydane przez burmistrza, w którym wskazuje się kontrolowaną jednostkę, imię i nazwisko kontrolującego, szacunkowy czas trwania kontroli, miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
 2. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.
 3. Kontrolujący ma prawo do:
  1. wstępu do kontrolowanej jednostki;
  2. wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych;
 4. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą jednostki dotowanej, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie jednostki dotowanej.
 5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.
 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który zawiera w szczególności:
  a) nazwę kontrolowanej jednostki w pełnym brzmieniu i jej adres,
  b) wskazanie organu prowadzącego,
  c) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;
  d) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę (dyrektora),
  e) wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą;
  f) określenie przedmiotowego zakresu kontroli,
  g) opis ustalonego stanu faktycznego;
  h) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
  i) zestawienie załączników do protokołu, stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli.
 7. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego.
 8. Organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia przekazania protokołu, o którym mowa w ust. 6.
 9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.
 10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
 11. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego, Burmistrz Pruchnika przekazuje organowi prowadzącemu wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości – zalecenia pokontrolne.
 12. Organ prowadzący jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Burmistrza Pruchnika o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 7.

 1. Traci moc uchwała Nr XXVI/170/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 2. Do rozliczania dotacji za rok 2017 stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do dotacji udzielanych od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pruchnik dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.12.2017 06:31
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.01.2018 22:28