UCHWAŁA Nr XXXV/255/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016, poz. 446)) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 318 735,23zł, w tym:

 • wpływy ze sprzedaży drewna 5 200,00zł
 • wpływy z różnych dochodów w gospodarce nieruchomościami 3 000,00zł
 • wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych 3 600,00zł
 • wpływy z podatków od osób prawnych 24 036,00zł
 • wpływy z podatków od osób fizycznych 2 000,00zł
 • wpływy z opłaty skarbowej 2 000,00zł
 • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 79 124,00zł
 • środki z rezerwy subwencji ogólnej 193 411,00zł
 • środki otrzymane od innych gmin jako zwrot kosztów uczestnictwa dziecka z przedszkolu 1 554,78zł
 • zwrot dotacji za 2016 rok 2 609,45zl
 • wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 2 200,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 378 900,00zł, w tym:

 • wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych 2 000,00zł
 • wpływy z różnych opłat 1 900,00zł
 • zwrot podatku VAT 180 000,00zł
 • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 195 000,00z

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 266 266,31zł, w tym:

 • wynagrodzenia osobowe pochodne w jednostkach oświatowych 193 816,31zł
 • badania lekarskie kierowców OSP 2 000,00zł
 • zakup energii i usług dla oświetlenia ulicznego 32 950,00zł
 • opracowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej 13 500,00zl
 • utrzymanie sieci kanalizacyjnej 20 000,00zł
 • zakup energii 4 000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 326 431,08zł, w tym:

 • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 100 664,77zł
 • wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim 195 816,31zł
 • diety radnych 1 000,00zl
 • utrzymanie obiektów sportowych 4 950,00zł
 • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego 16 000,00zł
 • usługi remontowe dróg gminnych 4 000,00zł
 • zakup usług pozostałych na cmentarzach 4 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.12.2017 03:18
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.01.2018 19:27