UCHWAŁA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRUCHNIKU

z dnia 23 stycznia 2018 r.

 

 

 

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku zarządzonych na 18 lutego 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 ust. 1 pkt.2, w związku z art. 182 ust. 2, 2a i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz zgodnie z art. 9 i 14 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Pruchniku uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodową komisję wyborczą nr 2 w Jodłówce celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku zarządzonych na 18 lutego 2018 r. w składzie jak niżej:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa zgłaszającego

BOGDAN RZĄSA

JODŁÓWKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BĄDŹMY RAZEM

RENATA CECYLIA PICH

JODŁÓWKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA ZIEMI PRUCHNICKIEJ

BARBARA JADWIGA BARAN

PRUCHNIK

UZUPEŁNIENIE DO MINIMALNEGO SKŁADU

MAGDALENA ZATWARDNICKA

PRUCHNIK

UZUPEŁNIENIE DO MINIMALNEGO SKŁADU

KINGA SKRZĘTA

PRUCHNIK

UZUPEŁNIENIE DO MINIMALNEGO SKŁADU

MAGDALENA WIKTORIA WOJDYŁA

PRUCHNIK

UZUPEŁNIENIE DO MINIMALNEGO SKŁADU

MARCIN ŁUKASZ RYMARZ

JODŁÓWKA

BURMISTRZ PRUCHNIKA NA PODS. ART. 182 UST. 2A KODEKSU WYBORCZEGO

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

Halina Halejcio                      Przewodniczący

Jadwiga Agata Halejcio         Członek

Marcin Tomasz Kuś               Członek

Krystyna Janina Lichołat       Członek

Justyna Katarzyna Szkoła      Członek

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:23.01.2018 16:59
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:23.01.2018 16:59