Zapytania i odpowiedzi Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce

IZ 271/2/2018                                                                                      Pruchnik, 29-01-2018 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce”

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz
z odpowiedziami

 

Pytanie 1

Prosimy w § 12 ust. 2 punkt 1), 2) o zmianę treści w umowie słowa "opóźnienie" na "zwłokę".

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 2.

Prosimy w § 12 o zmianę wysokości kary umownej:

- w § 12 ust. 2.1) z 1% na 0,1%

- w § 12 ust. 2.2) z 1% na 0,1%

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 3.

Dotyczy konstrukcji stalowej - łącznik, antresola nad salą sportową. Prosimy o udostępnienie dokumentacji warsztatowej w celu wykonania konstrukcji stalowej.

Odpowiedź 3:

Dla nadbudowy dach nad zapleczem i łącznikiem sali gimnastycznej inwestor na obecną chwilę posiada projekt budowlany i wykonawczy. Do wyceny zastosować rozwiązania standardowe.

 

Pytanie 4.

Brak okablowania, uruchomienia centrali - jeżeli ma to wchodzić w zakres, powinno zostać ujęte. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 4:

Centrale wentylacyjne powinny zostać dostarczone na budowę przez producenta centrali, jako element kompletny wraz z okablowaniem wewnętrznym i automatyką. Dodatkowe elementy związane z niezbędnym zewnętrznym okablowaniem central wentylacyjnych, wykonawca powinien uwzględnić w łącznych kosztach montażu central wentylacyjnych. W przypadku dostarczenia na budowę central wentylacyjnych w elementach do złożenia na budowie, wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie robót, dodatkowe nakłady na złożenie centrali na budowie oraz okablowanie i uwzględnić je w łącznych kosztach montażu central wentylacyjnych.

 

Pytanie 5.

Brak stwierdzenia po czyjej stronie jest okablowanie wentylatorów łazienkowych, czy jest to w branży elektrycznej?

Odpowiedź 5:

Okablowanie wywiewnych wentylatorów łazienkowych jest po stronie wykonawcy robót. Niezbędne nakłady na podłączenie wentylatorów łazienkowych do instalacji elektrycznej, wykonawca powinien uwzględnić we własnej wycenie robót, w łącznych kosztach montażu wentylatora.

 

Pytanie 6.

Brak izolacji kanałów wentylacyjnych w zakresie prac dodatkowych. Czy ma być stosowana izolacja w kanałach wentylacyjnych?

Odpowiedź 6:

Kanały wentylacyjne w budynku, zaprojektowano jako wykonane na budowie, z płyt z wełny szklanej z wewnętrzną powłoką z włókna Neto. Takie przewody nie wymagają wykonywania dodatkowej izolacji termicznej, oraz montażu tłumików akustycznych przy centralach wentylacyjnych, a więc zarówno izolacja termiczna jak i tłumiki akustyczne, nie zostały ujęte w przedmiarach robót.

W przypadku zastosowania dopuszczonego w dokumentacji projektowej rozwiązania alternatywnego, tj. zastosowania kanałów wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, koniecznym jest wówczas wykonanie izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych oraz montaż tłumików akustycznych. Nie wchodzi to jednak w zakres robót dodatkowych, tylko w zakres robót podstawowych, które wykonawca powinien uwzględnić we własnej wycenie robót, o ile chce zastosować rozwiązanie alternatywne.

Przypominamy fragment z opisu technicznego, dotyczący tego zagadnienia (str. S.11) „Układ nawiewny i wywiewny zaprojektowano jako ciąg kanałów wykonanych z płyt z wełny szklanej, prowadzonych na systemowych uchwytach podwieszonych do konstrukcji dachu, nad stropem podwieszonym pom. Sali gimnastycznej. Dopuszcza się również zastosowanie w budynku, kanałów wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B, przy czym. przewody wentylacyjne należy wówczas zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 30mm, a instalację doposażyć w tłumiki akustyczne po stronie nawiewu i wywiewu powietrza”.

 

Pytanie 7.

Brak jest na rzutach anemostatów DN160, gdzie są przewidziane w takim razie oraz gdzie mają być zamontowane przepustnice DN160 (6 szt.)?

Odpowiedź 7:

Anemostaty Dn160 oraz przepustnice Dn160, mają zostać zamontowane jako elementy wentylacyjne, wentylacji naturalnej: obydwu projektowanych w poziomie piętra sal lekcyjnych oraz pom. wentylatorni. Ich lokalizacje wyznaczają lokalizacje wywietrzaków dachowych w tych pomieszczeniach, a przepustnice i anemostaty mają zostać zamontowane od strony wentylowanego pomieszczenia, na przewodach Dn160, wyprowadzających zużyte powietrze ponad dach (i zakończonych nad dachem w/w wywietrzakami dachowymi).   

 

Pytanie 8.

Klapy p. poż. nie zostały sprecyzowane, czy dopuszcza się przyjęcie ręcznych z topikowym wyzwalaczem?

Odpowiedź 8:

Budynek nie będzie wyposażony w system SAP, wszystkie projektowane w budynku klapy p.poż., powinny być w wersji z wyzwalaczem topikowym.

 

Pytanie 9.

Z uwagi na brak miejsca proponuje się wykonanie instalacji wentylacji na sali gimnastycznej poniżej konstrukcji dachowej, czy dopuszcza się takie rozwiązanie?

Odpowiedź 9:

Tak, dopuszcza się takie rozwiązanie, ale należy wówczas wykonać obudowę kanałów, zabezpieczającą kanały wentylacyjne przed uszkodzeniem mechanicznym, z uwagi na ich prowadzenie w przestrzeni pomieszczenia sali gimnastycznej. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania, koszty wykonania niezbędnej obudowy kanałów wentylacyjnych, wykonawca powinien uwzględnić, we własnej wycenie robót budowlanych.

 

Pytanie 10.

Z uwagi na brak miejsca proponuje się wykonanie dla centrali dla sali gimnastycznej aby kanał nawiewny i wywiewny na odcinku od centrali do klapy p.poż. został wykonany z płyty Climaver gr.25 w celu wytłumienia zamiast stosowania tłumików, czy dopuszcza się takie rozwiązanie?

Odpowiedź 10:

Tak, dopuszcza się takie rozwiązanie, tylko należy wówczas zastosować płyty z wewnętrzną powłoką tłumiącą z włókna NETO, np. typ Climaver A2 Black.

 

Pytanie 11.

Dotyczy okien połaciowych bezklasowych szt. 14 - nie ma możliwości wykonania okien połaciowych o wsp. przenikania ciepła U=1.1W/m2k, w takim układzie czy można wykonać okna o innym współczynniku przenikania ciepła?

Odpowiedź 11:

Proszę wycenić okna o współczynniku przenikalności ciepła Uw nie przekraczający 1,3 W/m2K lub niższym.

 

Pytanie 12.

Czy istnieje możliwość wycenienia okien połaciowych "stałych" o klasie odporności ogniowej EI 30? Okna otwierane o odporności ogniowej EI 30 nie występują

Odpowiedź 12:

Ze względu na wydzielone dwie strefy pożarowe tj. budynek szkoły jedna strefa i dobudowana sala z łącznikiem i zapleczem druga, należy wycenić okna o odporności ogniowe EI 30 nie otwierane.

 

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

 

                                                                Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2018 14:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż