ZARZĄDZENIE Nr 16/2018

BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 1 lutego 2018 roku

 

w sprawie powołania operatora odpowiedzialnego za informatyczną obsługę obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Jodłówce w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 18 lutego 2018 roku.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 ze zm.), oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 5 ust. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

zarządza się co następuje

§ 1

Powołuje się operatora odpowiedzialnego za informatyczną obsługę obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Jodłówce wyborach uzupełniających zarządzonych na 18-02-2018 r. w osobie Pana Jerzego Wróbla zam. w Pruchniku.

§ 2

Ustala się szczegółowy zakres obowiązków operatora  informatycznej obsługi  OKW jn.:

 

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego - pełnomocnika MKW;
 2. odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła służących do pobrania licencji operatora (na czas testu, szkolenia oraz dla obsługi wyborów);
 3. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania;
 4. potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności) danych definiujących np. skład komisji obwodowej z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definicyjnych;
 5. ustalenie z przewodniczącym OKW, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy;
 6. dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego OKW projektów protokołów wyników głosowania w obwodzie;
 7. w przypadku wystąpienia błędów — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;
 8. w przypadku wystąpienia ostrzeżeń — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;
 9. sygnalizowanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego OKW niezgodności liczby uprawnionych w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby OKW lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania;
 10. przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego OKW niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach uzupełniających do Rady;
 11. przesłanie do systemu centralnego, zatwierdzonych licencją przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego OKW, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w  w/w wyborach;
 12. w przypadku niemożliwości dokonania transmisji danych − zapisanie, po zatwierdzeniu licencją przez przewodniczącego OKW, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku, w celu przekazania Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Pruchnika w w sprawie powołania operatora odpowiedzialnego za informatyczną obsługę obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:01.02.2018 08:57
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:01.02.2018 08:57