Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2018 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik

Burmistrz Pruchnika

ogłasza nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2018 r.

I. WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW, NAZWA I ZAKRES ZADANIA:

 1. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości ......…”
  Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 211 000 zł, słownie: dwieście jedenaście tysięcy złotych.
  Na realizację zadania w 2017 r. przyznano kwotę w wysokości 215 800 zł.
 2. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce siatkowej w miejscowości ......…”
  Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 14 000 zł, słownie: czternaście tysięcy złotych.
  Na realizację zadania w 2017 r. przyznano kwotę w wysokości 14 000 zł.
 3. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tenisie stołowym w miejscowości ......…”
  Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 15 000 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych.
  Na realizację zadania w 2017 r. przyznano kwotę w wysokości 15 000 zł.

Zakres zadania:

Z budżetu gminy mogą być dofinansowywane zadania z zakresu rozwoju sportu wpływające na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Z dotacji mogą być finansowane wydatki z tytułu:

 1. realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodników danego klubu, do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
 2. zakup sprzętu sportowego;
 3. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 4. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 1. wydatków majątkowych,
 2. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 3. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 4. koszty noclegów i wyżywienia (z wyjątkiem napojów) w trakcie treningów i zawodów,
 5. zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

II. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI

O dotację może ubiegać się klub sportowy posiadający osobowość prawną, prowadzący statutową działalność sportową i działający na terenie gminy Pruchnik.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie złożonego wniosku i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczania się po wykonaniu zadania.

 1. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
  b) termin i miejsce realizacji zadania;
  c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;
  e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego wniosek w zakresie, którego dotyczy zadanie.
 3. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki:
  a) aktualny odpis z rejestru, wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t;
  b) aktualny statut;
  c) zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym lub zadłużenia rachunku (z nazwą i numerem konta);

Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją: „za zgodność kserokopii z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem upoważnionych osób do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wniosek należy składać na obowiązującym formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE WNIOSKU:

 1. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wnioskodawcę, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej projektów dokonuje komisja do spraw rozpatrzenia wniosków powołana Zarządzeniem Burmistrza Pruchnika.
 3. Po zapoznaniu się z opinią komisji, wyboru wniosków i ustalenia wysokości dotacji dokonuje Burmistrz. Przy wyborze wniosków, otrzymujących dotację Burmistrz uwzględnia:
  1. znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy,
  2. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany nabór wniosków,
  3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym projektu,
  4. możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,
  5. dotychczasowe wykorzystanie przez Wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy.
 4. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez Wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku
 5. Wynik naboru wniosków zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

V. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku przy ul. Rynek 1. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z adnotacją określonego zadania.
 2. Za datę przedłożenia wniosku przez Wnioskodawcę uznaję się dzień wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, ul. Rynek 1, pok.17,
tel. 16 623 61 26.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2018 18:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż