UCHWAŁA Nr XXXVI/268/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: zamiaru utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Pruchniku.

Na podstawie art. 8 ust. 2a w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 11 oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j. z późn. zm.) i art. 5 ust 2 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j. z późn. zm.) oraz art. 8 pkt. 17 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949
z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się wolę utworzenia z dniem 1 września 2018 roku Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Pruchniku.

§ 2.

Rada Miejska w Pruchniku zwraca się do Rady Powiatu Jarosławskiego o przekazanie Gminie Pruchnik prowadzenia zadania publicznego polegającego na realizacji zadania wskazanego w art. 4 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. wspieranie osób niepełnosprawnych, poprzez utworzenie i prowadzanie publicznego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego.

§ 3.

Przekazanie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego z Burmistrzem Pruchnika. Zobowiązuje się Burmistrza Pruchnika do przekazania uchwały i do zawarcia wszelkich porozumień i umów niezbędnych w celu utworzenia placówki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamiar utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.01.2018 06:20
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.01.2018 06:20