Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik na 2007 r.

UCHWAŁA Nr 11/III/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie :
zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik na 2007 r.

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. Nr 72 poz. 747) z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdzić przedłożoną przez Urząd Gminy w Pruchniku, a wynikającą z kalkulacji i ustaleń cenę 1 m3 wody i ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych opłatę stałą miesięczną oraz normę zużycia wody na osobę przy rozliczeniach ryczałtowych za ścieki w następujących wysokościach:

Grupa taryfowa 1. - odbiorcy bytowi

  • cena wody brutto - 1,90
  • cena ścieków brutto - 2,25
  • opłata stała miesięczna brutto - 1,50

Grupa taryfowa 2. - pozostali odbiorcy

  • cena wody brutto - 1,90
  • cena ścieków brutto - 2,25
  • opłata stała miesięczna brutto – 5

 

Norma zużycia wody na osobę przy rozliczeniach ryczałtowych za odprowadzane ścieki: 3m3/mc.

§ 2.

Kalkulacja cen stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Kalkulacje stawek opłaty stałej oraz ustalenie normy zużycia wody przy rozliczeniach ryczałtowych za ścieki stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik na 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż