Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 21/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 23.02.2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. zarządzam co następujee:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, z zakresu:

  1. ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.

§ 2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku;
  3. na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl;

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.02.2018 18:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż