UCHWAŁA Nr XXXVI/267/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: określenia zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Ustala się regulamin pracy Komitetu Rewitalizacji w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.01.2018 06:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.01.2018 06:15