UCHWAŁA Nr XXXVI/265/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały własnej.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr XXXII/229/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023 rozdział 11 - System wdrażania i monitorowania programu rewitalizacji, podrozdział 11.1 Struktura zarządzania realizacją programu rewitalizacji otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.01.2018 06:05
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.01.2018 06:05