UCHWAŁA Nr XXXVI/264/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik, zwanym dalej Studium.

§ 2.

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały są:

  1. Załącznik nr 1 - część tekstowa Studium.
  2. Załącznik nr 2 - część graficzna Studium, pn.: „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” rys. nr 1.
  3. Załącznik nr 3 - część graficzna Studium, pn.: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura funkcjonalno-przestrzenna” rys. nr 2.
  4. Załącznik nr 4 - część graficzna Studium, pn.: „Kierunki zagospodarowania, przestrzennego - infrastruktura”, rys. nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 246/XXXVII/2002 Rady Gminy Pruchnik z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki:

  • Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik -> Pobierz
  • Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego -> Pobierz
  • Kierunki zagospodarowania przestrzennego - infrastruktura -> Pobierz
  • Kierunki zagospodarowania przestrzennego - struktura funkcjonalno przestrzenna -> Pobierz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.01.2018 06:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.09.2018 22:36