Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2006r.

UCHWAŁA Nr 237/XXXII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie :
przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2006 r.

            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r Nr 142 póz, 1591 z póź. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE :

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2006 r stanowiące załącznik Nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 237/XXXII/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 16 lutego 2006 r.

Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik na 2006 rok.

STYCZEŃ:

 1. Przygotowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.
 2. Wysłuchanie informacji w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami na terenie gminy.
 3. Sprawy bieżące Gminy w/g kompetencji Komisji Rewizyjnej.

LUTY:

 1. Kontrola w zakresie umorzeń i zaległości podatków: od środków transportu, rolnego, leśnego i od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych i prawnych)
 2. Wysłuchanie informacji na temat realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz zmian dokonywanych w budżecie gminy w 2005 roku.
 3. Sprawy bieżące Gminy w/g kompetencji Komisji Rewizyjnej.

MARZEC:

 1. Wysłuchanie informacji na temat zorganizowanych przetargów i sprzedaży mienia komunalnego.
 2. Wstępna analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
 3. Sprawy bieżące Gminy w/g kompetencji Komisji Rewizyjnej.

KWIECIEŃ:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i wydanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Pruchnik za 2005 rok.
 2. Kontrola w zakresie wydatków poniesionych na utrzymanie dróg oraz oświetlenia ulicznego w 2005 roku.

MAJ:

 1. Wyrywkowa kontrola w zakresie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Pruchnik.
 2. Wyrywkowa kontrola stanu mienia komunalnego Gminy Pruchnik.
 3. Sprawy bieżące Gminy w/g kompetencji Komisji Rewizyjnej.

CZERWIEC:

 1. Zapoznanie się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych na 2006 rok.
 2. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony p. poż. na terenie Gminy Pruchnik.
 3. Sprawy bieżące Gminy w/g kompetencji Komisji Rewizyjnej.

LIPIEC:

 1. Wysłuchanie informacji na temat wykorzystania środków pochodzących z budżetu gminy przeznaczonych na pomoc społeczną.
 2. Ocena stopnia realizacji budżetu gminy za I - wsze półrocze 2006 roku.
 3. Sprawy bieżące Gminy w/g kompetencji Komisji Rewizyjnej.

SIERPIEŃ:

 1. Wysłuchanie informacji na temat realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 2. Wysłuchanie informacji na temat - wdrożenia-gminnego Planu Ochrony- Środowiska i regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie.
 3. Wysłuchanie informacji na temat realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatków poniesionych na ich realizację.
 4. Sprawy bieżące Gminy w/g kompetencji Komisji Rewizyjnej.

WRZESIEŃ:

 1. Kontrola wyrywkowa w zakresie funkcjonowania szkół na terenie Gminy Pruchnik.
 2. Wysłuchanie informacji na temat spłaty kredytów oraz środków zdeponowanych w bankach.
 3. Sprawy bieżące Gminy w/g kompetencji Komisji Rewizyjnej.

PAŹDZIERNIK:

 1. Zapoznanie się ze stanem realizacji budowy wodociągów na terenie gminy oraz wpłat na ten cel od odbiorców wody.
 2. Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji dla instytucji kultury dot. bibliotek i GOK.
 3. Sprawy bieżące Gminy w/g kompetencji Komisji Rewizyjnej.

LISTOPAD:

 1. Propozycje projektu budżetu Gminy Pruchnik na 2007 rok.
 2. Sprawy bieżące Gminy w/g kompetencji Komisji Rewizyjnej

GRUDZIEŃ:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Pruchnik na 2007 rok.
 2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za okres 2002-2006


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 237/XXXII/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 16 lutego 2006 r.

Komisji Budżetowej Rady Gminy Pruchnik na 2006 rok

STYCZEŃ

 1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2006 rok
 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2006 rok

LUTY

 1. Przegląd stanu oświetlenia na terenie poszczególnych sołectw

MARZEC

 1. Analiza wykonania budżetu za rok 2005
 2. Kontrola stanu technicznego dróg gminnych ( wyjazdowa)

KWIECIEŃ

 1. Podział środków finansowych zapisanych w budżecie na drogi

MAJ

 1. Przegląd stanu obiektów mienia komunalnego gminy w tym przegląd remiz OSP wymagających remontu

CZERWIEC

 1. Przegląd przystanków PKS na terenie gminy Pruchnik

LIPIEC

 1. Przegląd mostów na terenie gminy Pruchnik
 2. Analiza budżetu za I - wsze półrocze

SIERPIEŃ

 1. Ocena stanu obiektów oświatowe - kulturalnych

WRZESIEŃ

 1. Analiza stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w gminie

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena przygotowania obiektów mienia komunalnego do zimy

LISTOPAD

 1. Wysłuchanie informaji na temat stopnia wykonania budżetu za III kwartał bieżącego roku

GRUDZIEŃ

 1. Podsumowanie pracy Komisji Budżetowej za 2006 rok oraz okres kadencji


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 237/XXXII/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 16 lutego 2006 r.

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDÓW WIEJSKICH,ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ORAZ SPRAW RODZINY NA 2006 ROK

STYCZEŃ

 1. Analiza projektu budżetu gminy na 2006 rok
 2. Analiza projektu budżetu z uwzględnieniem oświaty i opieki zdrowotnej w gminie
 3. Spotkanie z dyrektorami szkół

LUTY

 1. Analiza projektu budżetu ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych
 2. Sprawy bieżące (regulamin wynagrodzeń nauczycieli )
 3. Spotkanie z prezesami działających na trenie gminy klubów sportowych i nauczycielami wychowania fizycznego poświęcone wypracowaniu propozycji podziału środków finansowych na rozwój sportu i kultury fizycznej w gminie

MARZEC

 1. Zapoznanie się z układem wykonawczym budżetu
 2. Spotkanie z sołtysami - omówienie prac poszczególnych rad sołeckich na rzecz środowiska

KWIECIEŃ

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok
 2. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli - analiza arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007
 3. Sprawy bieżące

MAJ

 1. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa na terenie  gminy spotkanie z Gminnym Zarządem OSP
 2. Sprawozdanie z akcji POSESJA na terenie gminy - Komendant Policji, Kierownik Referatu Budownictwa

CZERWIEC

 1. Analiza wykonania budżetu GOPS
 2. Wykonanie zadań własnych w 2005 roku- Kierownik ośrodka
 3. Prace przygotowujące imprezę sportową ph: „RAJD ROWEROWY”

LIPIEC

 1. Omówienie wyników rozgrywek piłkarskich (zakończenie sezonu) - spotkanie z prezesami działających w gminie LKS – ów
 2. Omówienie pracy GCKSiT oraz Gminnej Biblioteki

SIERPIEŃ

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
 2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze

WRZESIEŃ

 1. Wysłuchanie informacji na temat sytuacji materialne - bytowej rodzin mieszkających na terenie naszej gminy - Kierownik GOPS
 2. Sprawy bieżące

PAŹDZIERNIK

 1. Przestępczość wśród nieletnich - spotkanie z dyrektorami szkół i komendantem policji
 2. Sprawy bieżące

LISTOPAD

 1. Analiza projektu budżetu gminy na 2007 rok sprawy bieżące

GRUDZIEŃ

 1. Analiza wykonania budżetu
 2. Podsumowanie pracy komisji


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2006r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2006 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż