Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 24/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 28.02.2018

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.

Na podstawie § 2, § 6 ust. 3 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ze zm. ) w związku z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.), biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół/placówek, po uzyskaniu pozytywnej opinii ZO ZNP w Pruchniku – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie: 64 957 zł.

§ 2.

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 3.

Wyodrębnione w budżecie Gminy Pruchnik środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku przeznacza się na:

 1. częściowe dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zgodnie z potrzebami danej szkoły/przedszkola, w której nauczyciel lub dyrektor jest zatrudniony,
 2. częściowe lub całkowite dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły/przedszkola,
 3. szkolenia rad pedagogicznych,
 4. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
 5. koszty przejazdów nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje,
 6. materiały szkoleniowe i informacyjne.

§ 4.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia w danej jednostce, istnieje możliwość przenoszenia ich w trakcie roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomiędzy poszczególne formy dofinansowania do wysokości 30 %.

 § 5.

Ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% kwoty tej opłaty (czesne), nie większej jednak niż 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) dla jednego nauczyciela za semestr.

 § 6.

Ustala się w 2018 roku następujące specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane:

 1. doradztwo zawodowe,
 2. organizacja i zarządzanie placówką oświatową,
 3. gimnastyka, rytmika i taniec w edukacji wczesnoszkolnej,
 4. podstawy programowania,
 5. oligofrenopedagogika,
 6. pedagogika specjalna – kier. autyzm,
 7. w szczególnie uzasadnionych przypadkach inne specjalności, wynikające z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb edukacyjnych szkoły/przedszkola.

§ 7.

Ustala się w 2018 roku następujące formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:

 1. studia podyplomowe,
 2. kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 3. seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, szkolenia, konferencje szkoleniowe.

§ 8.

Dofinansowania udziela dyrektor szkoły/przedszkola w oparciu o przyjęte priorytety na uzasadniony wniosek nauczyciela, a dyrektorowi zgodę na dofinansowanie doskonalenia udziela Burmistrz Pruchnika.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół/przedszkola i inspektorowi d/s oświaty Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 § 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2018 22:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż