UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 luty 2018 r.

w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. W przedszkolu samorządowym, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pruchnik (zwanych w dalszej części uchwały „przedszkolami”), dzieciom objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
  2. Rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka składają pisemną deklarację dotyczącą czasu, w jakim ich dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola.

§ 2.

  1. Określa się opłatę za jedną godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującą nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowaną w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat - w wysokości 1 zł.
  2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, ustalana jest jako iloczyn liczby dni roboczych pracy przedszkola w danym miesiącu, stawki godzinowej o której mowa ust. 1 oraz deklarowanej dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin o których mowa w § 1 ust. 1.
  3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 2 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
  4. Opłata, o której mowa w ust. 2 płatna jest z góry za cały miesiąc według deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w terminie do 10 każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.02.2018 06:10
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.02.2018 06:10