UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 luty 2018 r.

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Określa się kryteria rekrutacji oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów.
  2. Określa się dokumenty do potwierdzenia kryteriów.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) przedszkolu – należy przez to rozumieć samorządowe przedszkole, oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne, dla których gmina Pruchnik jest organem prowadzącym;

b) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć publiczne szkoły podstawowe, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym.

§ 3.

Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Pruchnik w drodze dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego, przy czym kryteria etapu pierwszego określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

§ 4.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują lub studiują w systemie stacjonarnym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne

 

20

2.

Jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne

10

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, lub do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

7

4.

Rodzice/prawni opiekunowie zgłosili jednocześnie do przedszkola dwoje lub więcej dzieci

5

5.

Zadeklarowany we wniosku czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie (dotyczy Przedszkola Samorządowego w Pruchniku)

2

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

34

 

§ 5.

Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w § 4:

  1. w przypadku kryterium określonym w pkt 1, 2, 3 i 4 – pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, studiowaniu w systemie stacjonarnym bądź prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, o uczęszczaniu do tego samego przedszkola lub do szkoły podstawowej rodzeństwa kandydata oraz o zgłoszeniu jednocześnie do przedszkola dwoje lub więcej dzieci, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały;
  2. w przypadku kryterium określonym w pkt 5 – dane zawarte we wniosku i deklaracji o przyjęcie dziecka do przedszkola.

§ 6.

Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

§ 7.

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, o przyjęciu do przedszkola decyduje wcześniejsza data urodzenia dziecka, a w dalszej kolejności termin złożenia wniosku.

 

§ 8. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Pruchnik mogą być przyjęte do przedszkola, dla którego Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami
w przedszkolu, wówczas kryteria określone w § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

Ustala się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej miejscowości gdzie znajduje się szkoła podstawowa

10

Dane potwierdza dyrektor szkoły/przedszkola na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

2.

Kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat

7

Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3.

Kandydat, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły

5

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu pracy (załącznik nr 2)

4.

Kandydat, którego krewni wspierający rodziców / rodzica samotnie wychowującego /opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki mieszkają w obwodzie danej szkoły.

3

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania krewnych wspierających w zapewnieniu należytej opieki (załącznik nr 3)

 

§ 10.

Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Pruchnik mogą być przyjęte do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym, jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w szkole podstawowej, wówczas kryteria rekrutacji określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 12.

Traci moc:

  1. uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  2. uchwała Nr XV/107/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.02.2018 06:20
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.04.2018 23:04