Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr 233/XXXII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie :
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. Nr 179 póz. 1485 Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA :

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stanowiący załącznik Nr_2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Pruchnik nr 174/XXII/05.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 233/XXXII/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 16 lutego 2006 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU

Charakterystyka Gminy Pruchnik

 

Gmina Pruchnik obejmuje 7 862 ha powierzchni i dziesięć miejscowości. Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Pruchnik. Aktualna liczba mieszkańców to 9 727 osób. W 9 szkołach uczy się ogółem l 480 uczniów.

Problemem społecznym w gminie jest bezrobocie, a tym samym rozpowszechnienie ubóstwa.
Z pomocy GOPS w roku 2005 skorzystało 492 rodziny - w sumie 2 264 osoby.

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywane będą poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej a w szczególności:

 1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez:
  • utworzenie Punktu Konsultacyjnego - jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym,
  • prowadzenie rozmów, udzielanie porad przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpraca z grupami trzeźwościowymi działającymi przy parafiach naszej gminy.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  • organizowanie szkoleń w zakresie rozpoznawania uzależnień i oddziaływanie w różny sposób i różnymi metodami na osoby systematycznie nadużywające napojów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym:
  • finansowanie spotkań, prelekcji organizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
  • wspieranie działań rad sołeckich poszczególnych sołectw, organizacji społecznych, placówek oświatowe - wychowawczych, kulturalnych, zdrowotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane będą poprzez:

 1. Podjęcie wielopłaszczyznowych działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
 2. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu wyeliminowania lub przynajmniej redukcji czynników prowadzących do uzależnienia.
 3. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.
 4. Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.
 5. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m.in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej zmierzających do modyfikowania zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 6. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w szczególności z grup podwyższonego ryzyka.
 7. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacji programów profilaktycznych.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

 1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa.
 2. Utworzenie i wspomaganie funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 1. Organizowanie i prowadzenie w przedszkolu, szkołach na terenie gminy, programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.
 2. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży.
 3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach medialnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniem.
 4. Dofinansowywanie istniejących świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie w nich zajęć profilaktyczno-wychowawczych.
 5. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią.
 6. Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w przedszkolu, szkołach , ośrodkach kultury.
 7. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej - plakaty, ulotki, informatory.
 8. Organizowanie spotkań, szkoleń , prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.
 9. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym.
 10. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
 11. Organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, administracji samorządowej.
 12. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
  • inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • organizowanie form czynnego wypoczynku: rajdy, wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki itp.
 13. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z okazji Dnia Wagarowicza, Dnia Dziecka, Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii i tym podobnych spotkań.

Wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionych i ich rodzinom.

 1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych.
 2. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalowych , sanitarnych oraz sprzętowych do prowadzenia działalności.
 3. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych:
  • przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,
  • dokonywanie stałych i okresowych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych; szkoły, place zabaw, dyskoteki itp.
 4. Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia - pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków.

Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 70 zł /słownie: siedemdziesiąt złotych/ za każde posiedzenie.

 


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 233/XXXII/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 16 lutego 2006 r.

Plan wydatków

 

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

 1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  (70 zł za każdorazowy udział w posiedzeniu):   3.000
 2. Szkolenia i konferencje:   500
 3. Publikacja czasopism:   200
 4. Opinie biegłych sądowych:   2.000
 5. Zwrot kosztów przejazdu do Poradni Uzależnień:   1.500
 6. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (zakup paliwa do samochodu policji):   5.000
 7. Dofinansowanie realizacji profesjonalnych programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach:   1.800
 8. Dofinansowanie organizowanych przez Urząd Gminy imprez sportowych:
  • Zawody kolarstwa górskiego cross country MTB, rajd pieszy szkół im. Jana Pawła_II:   3.500
  • Biegi im. Ks. B. Markiewicza, biegi narciarskie - lwa, Festiwal Piosenki, Zlot Rowerowy im. Gen. M. Papały, Jarmark Sztuki Ludowej „Sochaczki":   17.5000

Łączna suma wydatków - 35.000 zł

Plan wydatków

 

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

 1. Dofinansowanie kolonii i rekolekcji z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych narkomanią:   6.000
 2. Szkolenia osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii:   5.000
 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży i organizowanie dla nich zajęć sportowych:   28.000
 4. Inne wydatki:   500

Łączna suma wydatków - 35.000 zł


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2006 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż