Remont drogi gminnej Nr 111695R w km 0+000 – 0+392 w Rozborzu Długim „Parcelacja-Park” (dz. nr 865) wraz z remontem przepustów w km 0+015 oraz 0+156

IZ 271/6/2018                                                                                          Pruchnik 08-05-2018

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Remont drogi gminnej Nr 111695R w km 0+000 – 0+392 w Rozborzu Długim „Parcelacja- Park” (dz. nr 865) wraz
z remontem przepustów w km 0+015 oraz 0+156”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 14-05-2018 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmii– 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

4

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza

165 319,08

        165 319,08

P1= ---------------- *60= 60

        165 319,08

P2 = 5 lat. = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmii– 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

Spółka Akcyjna

39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

187 348,85

          165 319,08

P1= ----------------- *60= 52,94

          187 348,85

P2 = 5 lat. = 40 pkt

92,94

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik

172 315,25

          165 319,08

P1= ----------------- *60= 57,56

          172 315,25

P2 = 5 lat. = 40 pkt

97,56

3

Budowa Dróg i Mostów

Gospodarstwo Agroturystyczne
„SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

166 438,14

       165 319,08

P1= --------------- *60=59,60

       166 438,14

P2 = 5 lat. = 40 pkt

99,60

5

Usługowiec Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

168 421,86

       165 319,08

P1= --------------- *60= 58,89

       168 421,86

P2 = 5 lat. = 40 pkt

98,89

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono jedną ofertę.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej Nr 111695R w km 0+000 – 0+392 w Rozborzu Długim „Parcelacja-Park” (dz. nr 865) wraz z remontem przepustów w km 0+015 oraz 0+156
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2018 08:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż