Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr 257/XXXV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 23  sierpnia 2006 r. w sprawie :

zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2006 rok.

         Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:            153.320
  w tym:
  • pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn “Modernizacja SP w miejscowości Rzeplin”:  30.000
  • dotacja celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:  13.400
  • zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne w UG Pruchnik:  2.000
  • czynsze za mienie komunalne:  20.000
  • wpływy z usług mienia komunalnego:  4.000
  • opłata grobowa: 6.000
  • odsetki od nieterminowych wpłat: 600
  • sprzedaż lokali komunalnych500
  • podatek dochodowy od osób prawnych50.000
  • odsetki od wolnych środków na lokatach bankowych10.000
  • podatek od spadków i darowizn15.000
  • dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej1.820_
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na kwotę:  152.000
  w tym:
  • opłata eksploatacyjna100.000
  • podatek rolny od osób indywidualnych40.000
  • podatek leśny od osób indywidualnych12.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę:  130.848
  w tym:
  • remont szkoły filialnej w Rzeplinie:  30.000
  • dożywianie dzieci w szkołach13.400
  • odwodnienie i prace na placu przy gimnazjum w Pruchniku10.000
  • opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów zajętych pod gimnazjum: 7.248_
  • wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na nauczycieli mianowanych:  200
  • utrzymanie sieci kanalizacyjnej:  10.000
  • utrzymanie OSP:  20.000
  • modernizacja centralnego ogrzewania w gimnazjum:  20.000
  • bieżące utrzymanie UG:  20.000
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 129.528
  w tym:
  • rezerwę celową33.168
  • obsługę długu publicznego:  30.000
  • inkaso podatków:  12.000
  • zakup samochodu terenowego9.360
  • modernizacja ośrodka zdrowia:  30.000
  • podatek VAT15.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 257/XXXV/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

25.100

-

70005

Gospodarka gruntami  i nieruchomościami

25.100

-

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze

20.000

-

0830

Wpływy z usług

4.000

-

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

500

-

0920

Pozostałe odsetki

600

-

710

Działalność usługowa

6.000

-

71035

Cmentarze

6.000

-

0830

Wpływy z usług

6.000

-

750

Administracja publiczna

2.720

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.000

-

0830

Wpływy z usług

2.000

-

75011

Urzędy Wojewódzkie

  720

-

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

  720

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

65.000

152.000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków  i opłat lokalnych od osób fizycznych

15.000

52.000

0320

Podatek rolny

-

40.000

0330

Podatek leśny

-

12.000

0360

Podatek od spadków i darowizn

15.000

-

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

50.00

-

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

50.000

-

75618

-

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

-

100.000

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

-

100.000

758

Różne rozliczenia

10.000

-

75814

Różne rozliczenia finansowe

10.000

-

0920

Pozostałe odsetki

10.000

-

801

Oświata i wychowanie

30.000

-

80101

Szkoły podstawowe

30.000

-

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

30.000

-

852

Pomoc społeczna

14.500

-

85203

Ośrodki wsparcia

200

-

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

200

-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

900

-

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

900

-

85295

Pozostała działalność

13.400

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

13.400

-

Razem

153.320

152.000

 


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 257/XXXV/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie  w energię elektryczną, gaz i wodę

-

24.360

40002

Dostarczanie wody

-

24.360

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

-

15.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

9.360

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

30.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

30.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

30.000

750

Administracja publiczna

20.000

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

9.000

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20.000

-

75412

-

Ochotnicze straże pożarne

20.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

-

12.000

75647

Pobór podatków, opłat  i niepodatkowych należności budżetowych

-

12.000

4100

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

-

12.000

758

Różne rozliczenia

-

33.168

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

33.168

4810

Rezerwy

-

33.168

757

Obsługa długu publicznego

-

30.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

30.000

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

-

30.000

801

Oświata i wychowanie

67.448

-

80101

Szkoły podstawowe

30.000

-

4270

Zakup usług remontowych

30.000

-

80110

Gimnazja

37.248

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000

-

4430

Różne opłaty i składki

7.248

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

4270

Zakup usług remontowych

10.000

-

80195

Pozostała działalność

200

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200

-

852

Pomoc społeczna

13.400

-

85295

Pozostała działalność

13.400

-

3110

Świadczenia społeczne

13.400

-

900

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

-

4430

Różne opłaty i składki

1.000

-

Razem

130.848

129.528

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2006 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2006 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż