UCHWAŁA Nr XXXIX/281/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz.446) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z póż. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26 930,00zł, w tym:

 • sprzedaż drewna 10 000,00
 • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12 130,00
 • wpływy z odpłatności za wyżywienie 4 800,00

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 793 520,00zł, w tym:

 • subwencja oświatowa 151 873,00
 • dotacja na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 641 647,00

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 797 637,00, w tym;

 • pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego 113 400,00
 • pomoc finansowa dla powiatu jarosławskiego 500 000,00
 • odszkodowania za szkody na cmentarzu komunalnym 10 000,00
 • materiały remontowe dla OSP Nr 3 4 237,00
 • zakup gruntu na potrzeby szkoły podstawowej w Pruchniku 80 000,00
 • koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w Pruchniku 65 000,00
 • dokumentacja na przepompownie ścieków 25 000,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 330 000,00, w tym;

 • zakup gruntów pod drogi 330 000,00

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 234 227,00zł.

Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 11 119 387,00zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu określa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 169 941,25zł, wolne środki w kwocie 64 285,75zł oraz z zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadania pn.” Budowa gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik” w kwocie 9 885 160,00zł.

§ 5.

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1 234 227,00zł, w tym;
a) zwiększa się przychody z tytułu;

 • wolnych środków w kwocie 1 071 678,15
 • nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 169 941,25

b) zmniejsza się przychody z tytułu:

 • zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 007 392,40

 Po dokonanych zmianach przychody budżetu gminy wynoszą 12 126 779,40zł tj.

 • wolne środki 1 071 678,15
 • nadwyżka z lat ubiegłych 1 169 941,25
 • z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9 885 160,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” w kwocie 4 573 160,00zł

Przychody przeznacza się;

 • w kwocie 11 119 387,00zł na pokrycie planowanego deficytu
 • w kwocie 1 007 392,40zł na spłatę pożyczki

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów
 wartościowych w kwocie11 385 160,00zł, z tego:

 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00zł
 2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 312 000,00zł
 3. na wyprzedające finansowanie zadania pn. „Budowa gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik” w kwocie 4 573 160,00zł

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.05.2018 21:17
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.05.2018 21:17