UCHWAŁA Nr XXXIX/284/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: ustanowienia pomników przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Ustanawia się pomnikami przyrody dwie aleje drzew – wschodnią i zachodnią (spacerową), rosnących w Hawłowicach na działce ewidencyjnej nr 127 (zespół dworsko-parkowy).
  2. Liczbę drzew, wymiary, położenie oraz współrzędne geograficzne pomników przyrody, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Mapa przedstawiająca położenie pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Pruchnika.

§ 3.

Szczególnym celem ochrony pomników przyrody, o którym mowa w § 1, jest zachowanie wartości przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych.

§ 4.

Zakres i termin wykonywania prac pielęgnacyjnych zostanie określony odrębną uchwałą.

§ 5.

W stosunku do pomników przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:

  1. niszczenia, uszkadzania lub jego przekształcania;
  2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzania  i zanieczyszczania gleby;
  3. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej i leśnej;
  4. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  5. umieszczania tablic reklamowych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustanowienie pomników przyrody.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.05.2018 21:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.05.2018 21:38