Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Pruchnik lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przep

UCHWAŁA Nr 258/XXXV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 23  sierpnia 2006 r. w sprawie :

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Pruchnik lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

            Działając na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Pruchnik lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
 2. Wskazuje się organ uprawniony do dokonania czynności określonych w pkt. 1

§ 2.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania oraz organ uprawniony określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 206/XXXII/2001 Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pruchnik z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa oraz udzielenie innych ulg w spłacaniu tych należności.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych gminy.

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 258/XXXV/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy
- Ordynacja podatkowa udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności oraz organy uprawnione do tych czynności.

§ 1.

Zasady dotyczą należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137. poz. 926 z późn. zm.), przysługujących gminie Pruchnik oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Pruchnik od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2.

Ilekroć w zasadach jest mowa o :

 1. Jednostce organizacyjnej gminy - rozumie się jednostki podległe Radzie Gminy Pruchnik.
 2. Należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główna), przypadająca od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została spłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych.
 3. Najniższe wynagrodzenie - rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia po uwzględnieniu składek ubezpieczeniowych określone przez Ministra Płacy i Polityki Socjalnej.

§ 3.

Należność może być umorzona w całości lub części, jeżeli:

 1. W wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności;
 2. W wyniku egzekucji z majątku dłużnika lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu byłoby pozbawione niezbędnych środków utrzymania;
 3. Dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów , albo zostawił przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej 3-krotność najniższego wynagrodzenia;
 4. Jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej należności nie uzyska się kwoty przewyższające wydatki egzekucyjne;
 5. Nie można ustalić osoby dłużnika.

§ 4.

Należność może być również umorzona w całości lub w części, mimo braku okoliczności wymienionych w § 3, jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne.

§ 5.

Umorzenie należności z przyczyn , o których mowa w § 4 może nastąpić tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewnią spłaty tej należności.

§ 6.

Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej , niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

§ 7.

Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 8.

Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części należności, w decyzji określić należy termin zapłaty pozostałej części należności. Jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty, decyzja o umorzeniu może być w całości cofnięta.

§ 9.

W wypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących z innych przyczyn na uwzględnienie, organ uprawniony do umorzenia należności może odroczyć termin zapłaty należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.

§ 10.

Jeżeli dłużnik nie płaci w terminie w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

§ 11.

 1. Należność może być umorzona na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela.
 2. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia na raty może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika.
 3. Osoby fizyczne mogą być zobowiązane dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (m.in. zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy , zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, potwierdzenie pobierania renty lub emerytury)
 4. Dokumenty powinny obrazować wysokość wyliczonych dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o umorzenie lub ulgę w spłacie.
 5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej obowiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:
  • bilans F-01 za rok poprzedzający złożenie wniosku,
  • rozliczenie podatkowe podatku od osób prawnych za kwartał poprzedzający złożenie wniosku,
  • rozliczenie składek ubezpieczeniowych ZUS i FP za kwartał poprzedzający złożenie wniosku
 6. Termin przewidziany na załatwienie wniosku dłużnika w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnej lub ulg w spłacie wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 7. O sposobie rozpatrzenia wniosku dłużnika o umorzenie wierzytelności pieniężnej lub zastosowaniu ulgi informuje się dłużnika w formie pisemnej.
 8. Decyzja o umorzeniu wierzytelności pieniężnej lub o zastosowaniu ulg w spłacie stanowi podstawę do dokonania zapisów w urządzeniach ewidencyjno - księgowych prowadzonych dla danego dłużnika.

§ 12.

 1. Wniosek o umorzenie należności przysługujący jednostce organizacyjnej opiniuje kierownik tej jednostki.
 2. Decyzje o umorzeniu podejmuje Wójt Gminy Pruchnik lub z upoważnienia Z - ca Wójta


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Pruchnik lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przep
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2006 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż